Stabilo CarbOthello Coloured Pastel Pencil 110 Grey White